True Beauty Amsterdam
Privacyverklaring

Privacy verklaring


True Beauty Amsterdam, gevestigd aan Jozef Israelskade 43 1072 RX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.truebeautyamsterdam.com

Jozef Israelskade 43

1072 RX Amsterdam

+31651979363


Yvonne de Leeuw is de Functionaris Gegevensbescherming van True Beauty Amsterdam.

Zij is te bereiken via yvonne@truebeautyamsterdam.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

True Beauty Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

True Beauty Amsterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gezondheid met betrekking tot de huid
  • bij sommige behandelingen wordt een informed concept gemaakt dat u dient te ondertekenen. Hierin wordt u geinformeerd over eventuele risico's van de behandeling en de nazorg waaraan u zich dient te houden. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

True Beauty Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

True Beauty Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 3 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

True Beauty Amsterdam verstrekt geen gegevens aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

True Beauty Amsterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door True Beauty Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@truebeautyamsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. True Beauty Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

True Beauty Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@truebeautyamsterdam.nl


Klachtenprocedure

True Beauty Amsterdam is aangesloten bij een branchevereniging. Ook moeten wij ons houden aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Wij zijn daarvoor aangesloten bij een geschillencommissie. Mocht u een klacht hebben over de behandeling, dan kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende behandelaar via yvonne@truebeautyamsterdam.nl